سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی اسدیان نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد شناسایی و انتخاب مواد
نوشین اکابری – دانشجوی کارشناسی مواد و متالورژی
منصوره معدن نژاد – دانشجوی کارشناسی مواد و متالورژی
رضا تقی آبادی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر فیلمهای اکسیدی دوگانه محبوس برخواص مکانیکی آلیاژ هیپویوتکتیک ۳۵۶ A آلومینیوم حاوی ناخالصی آهن دردوشرایط ریختگی و عملیات حرارتی شده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصله نشان میدهد که بهبود خواص مکانیکی درنتیجه عملیات حرارتی درشرایط یکه آلیاژ حاوی مقادیر قابل توجه از فیلمهای اکسیدی محبوس است به مراتب کمتر از شرایطی استکه ریخته گری آلیاژ درشرایط مناسب و استاندارد صورت پذیرفته است به طوریکه میزان بهبود اندیس کیفیت درحضور فیلمهای اکسیدی محبوس حدود ۱۰ درصد کاهش را نسبت به شرایط یا شده نشان میدهد.