سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ستاری – کارشناسی ارشدعمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز
کیومرث روشنگر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

کنترل نشت آب و میزان دبی نشتی یکی از عوامل مهم در پایداری و بهرهبرداری سدهای خاکی محسوب میشود. با توجه به ساختگاه سد، نوع و هندسه بدنه سد روشهای مختلفی برای آببندی مخزن سدها وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی افزایش سطح آب مخزن و استفاده از پرده آببند بر میزان دبی نشت از مقطع میانی سد خاکی مفروض میباشد. جهت آنالیز نشت و ساخت مدلهای لازم، از نرمافزار اجزاء محدود Seep/w مربوط به گروه نرمافزاری GeoStudio استفاده شده است. نتایج آنالیزها نشان میدهد که با تغییر در طول و مکان پرده آببند به اندازه ۱۵ درصد عرض پایین هسته به سمت بالادست، برای طولهای ۷۰ و ۸۵ درصد ارتفاع کل پرده، میزان دبی نشت بیشترین کاهش را داشته است. افزایش سطح آب مخزن دبی نشت را افزایش داده است و این افزایش سطح آب، در حالت استفاده از پرده آببند در مقایسه با لحاظ نکردن پرده آببند دبی را با یک درصد ثابت کاهش میدهد.