سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی زیرک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
پرویز شریفی زیوه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر علف کشهای رایج در کنترل علفهای هرز سویا در کشت دوم، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه کشت و صنعت پارس واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان پارس آباد مغان، به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل علف کشهای اتال فلورالین، ایمازاتاپیر، تری فلورالین، متری بوزین، بنتازون و آلاکلر به همراه وجین دستی و شاهد بدون کنترل بودند. عملیات کاشت سویا رقم ویلیامز، پس از برداشت گندم به صورت کشت دوم انجام شد. سمپاشی بر اساس زمان و مقدار توصیه شده از علف کش ها با سمپاش پشتی مجهز به نازل انجام گرفت. یک ماه بعد از سمپاشی تعداد، وزنتر و وزنخشک علفهای هرز یادداشت برداری شدند. نتایج نشان داد که علف هرز رایج محل اجرای طرح،قیاق بوده و علف های هرز گاوپنبه ،کنف وحشی ،تاج خروس از اهمیت کمتری برخوردار بودند. همه ی علف کش های مورد استفاده تعداد، وزن خشک و وزن تر علف های هرز را نسبت به شاهد بطور معنی دار کاهش دادند، اما اثر آنها کمتر از وجین دستی بود.