سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شیما نصرتی – دانشگاه آزاد همدان
بهناز قائدی – دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر میرازی – دانشگاه آزاد همدان
مهران وطنچیان یزدی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان

چکیده:

امروزه استفاده ازداروهای ضدسرطان دردرمان برخی ازتومورها اجتناب ناپذیر میب اشد کاهش عوارض این داروها مورد نظر پزشکان می باشد داروی ایرینوتکان هیدروکلراید یکی از داروهای انتخابی دردرمان گروهی ازنئوپلاسم های بدخیم می باشد ازجمله عوارض مهم آن تاثیر درروند خون سازی و کاهش RBC ، WBC پلاکتها و هموگلوبین خون می باشد از قدیم الایام استفاده از میوه انار جهت افزایش روند اریتروپونز توصیه می شده است اثرخونسازی آب انار گزارش شده است دراین مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه انار درموشهای سوری نر درمان شده با داروی ایرینوتکان هیدروکلراید مورد بررسی قرارگرفت تعداد ۸۰سرموش سوری نربالغ و درمحدوده وزنی ۳۰-۲۵ گرم درهفت گروه بطورت صادفی تقسیم شدند گروه کنترل تنها سالین نرمال به میزان ۰٫۵ml بطور داخل صفاقی IP دریافت کرد گروه های مورد ازمایش با داروی ایرینوتکان هیدروکلراید ۱۰۰mg/kg,B. W) به تنهایی یا بعداز۱۲ ساعت به همراه عصاره انار ۲۰درصد استریلی شده به میزان ۰٫۵ ML و بطور داخل صفاقی و به مدت یک هفته دریافت نمودند نمونه های خون هپارینه شده به روش مستقیم داخل بطنی درروز ۷ جمع آوری و به ازمایشگاه ارسال و پارامترهای RBC ، Hb ، Hct ، RDW ، MCHC ی MCV اندازه گیری شد نتایج حاصله با استفاده از روش آماری ANOVAمورد ارزیابی قرارگرفت