سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان پارس مهر –
بهزاد قربانی –

چکیده:

آبشستگی پدیده ای طبیعی است که درنتیجه عمل فرسایش بسترو کناره های رودخانه های آبرفتی توسط جریان آب رخ میدهد هنگامی که سازه ای دربستر رودخانه یا درطرفین یک آبراهه قرارمی گییرد مقطع رودخانه کاهش یافته که موجب تغییر شرایط هیدرولیکی رودخانه میگردد و انرژی اضافی ناشی ازافزایش سرعت و تنش برشی صرف حمل رسوبات کف می شود بطوریکه تراز بستر رودخانه دربازه موردنظر پایین افتاده و پدیده ابشستگی انقباضی رخ میدهد صفحات مستغرق ازجمله سازه هایی هستند که به منظور اصلاح الگوی جریان درجهت جریان رودخانه و بازاویه کمی نسبت به آن و به شکل پره مانند درکف بستر رودخانه ها نصب می شوند مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی میزان کارایی صفحات مستغرق دردو تنگ شدگی مشخص از ابراهه انجام شدها ست نتایج این ازمایش ها مبین موثر بودن کارایی این صفحات درکاهش میزان ابشستگی می باشد به طوریکه زاویه ۲۰درجه باعث کاهش بی شاز۵۰درصدی آبشستگی درمحل تنگ شدگی شده است.