سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهره حاجیها – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق(قیام دشت)
مریم قاسمپورفرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف تعداد ۸۰ شرکت از شرکتهای – تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات آنها طی ۵ سال( ۱۳۸۴۱۳۸۸ )مورد بررسی قرار گرفت.به منظور آزمون فرضی هها از روش آماری رگرسیون ترکیبی و مقطعی، با استفاده از داده های تابلویی بهره گرفته شده است.فرضیه اصلی این پژوهش مبتنی بر رابطه بین ساختار مالکیت سهامو ارزش افزوده اقتصادی است.متغیر وابسته ارزش افزوده اقتصادی و متغیر های مستقلسرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران عمده و سرمایه گذاران مدیریتی می باشند.نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مستقیم و معنی داروجودسرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده با ارزش افزودهاقتصادی است. اما بین سرمایه گذاران مدیریتی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است. نتایج تحقیق سازگار با تحقیقات قبلی بر ساختار مالکیت به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی قوی تاکید می کند