سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین بهرام پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین
مهران سیدرزاقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:

استفاده ازپوزولان ها دربتن تاریخچه ای طولانی و موفق دارد استفاده ازموادپوزولانی مانند زئولیت به عنوان یک ماده معدنی جدید که به صورت تجاری واردعرصه ی ساخت و ساز شده است درتولید بتن و ملات با کارایی بالا کاربرد روزافزون پیدا نموده است ازطرفی جایگزینی سیمان با زئولیت نیاز به فوق روان کننده را جهت حفظ و کنترل قطرپخش شدگی اسلامپ کوچک افزایش می دهد به منظور بررسی تاثیر زئولیت به عنوان جایگزین سیمانی برخواص مکانیکی و رفتارشناسی ملات خودترکم ۱۸طرح اختلاط حاوی درصدهای مختلف زئولیت ساخته شد تحلیل نتایج بدست آمده نشانم یدهد که حضورزئولیت درملات خودتراکم تاحدزیادی خواص رفتارشناسی و مکانیکی ملات را تحت تاثیر قرارداده است که این تاثیر درسنین مختلف بتن نیز متفات می باشد ازاین رو بادستیابی به مقداربهینه ی زئولیت درملات سیمانی خودتراکم میتوان علاوه بردستیابی به خواص مکانیکی مناسب و افزایش دوام و پایایی بتن خواص رفتارشناسی را نیزتاحدی بهبود بخشید