سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
سیدانور حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
رضا حسین حیدری – استایدار دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدعطااله حسینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

درجنگلهای زاگرس روستا به عنوان کانون تخریب بیشتر از سایر عوامل دیگر درنظر گرفته می شود جهت بررسی روند تخریب درجنگلهای زاگرس شمالی روستای گولک درمحدوده شهرستان پیرانشهر انتخاب شده است فاصله از روستا به طبقات با فاصله ۱۰۰ متر از یکدیگر تقسیم شد برای برداشت داده های مورد نیاز از مرکز هر روستا دردو جهت عمود و موازی خطوط میزان به فواصل ۱۰۰متری اقدام به آماربرداری درقطعات نمونه می شود آماربرداری با قطعات ۴ آری صورت گرفت ودرهر قطعه نمونه اطلاعات مشخصات قطعه نمونه شامل شیب جهت جغرافیایی ارتفاع ازسطح دریا و فاصله تا روستا قطر برابر سینه درختان با قطر برابر سینه بیشتر از ۵ سانتی متر ارتفاع درختان قطر تاج درختان و گونه های درختی موجود برداشت شد جهت بررسی اختلاف مشخصه های درختان درجهت های جغرافیایی و فاصله از روستا از ازمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن با سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد و آنالیز داده ها با برنامه Excel SPSS16 صورت گرفت نتایج آزمون تجزیه واریانس و دانکن نشان داد که فاصله از روستا و جهت جغرافیایی روی مشخصه های قطر برابر سینه و سطح تاج درختان تاثیر داشته است.