سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار رزمیانفر – کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
سعید صحت – دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ایران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی عوامل موثربرترک شغل شرکت های بیمه است تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری اطلاعات پیمایشی است جامعه اماری تحقیق شامل کارکنان کارشناس بیمه های خصوصی وابسته به بانک درشهرتهران می باشد که تعدادکل آنها ۸۰۵ نفر بود ازجامعه موردنظر نمونه گیری به عمل آمد برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید حجم نمونه بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد و تعداد ۲۶۰ نفر ازکارکنان به عنوان نمونه اماری درنظر گرفته شدند ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ازپرسشنامه تی سانگ ۲۰۱۴ استفاده گردید داده های جمع اوری شده ازپرسشنامه ها بااستفاده ازتکنیک معادلات ساختاری موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار لیزرل استفاده گردید نتایج حاصل ازبررسی فرضیات تحقیق نشان داد که رفتارشغل یابی و عدم رضایت شغلی برتمایل برترک شغل تاثیر دارند