سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منان صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
احمد احمدیان – عضو هئیت علمی دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه
حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
امیر گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

به منظوربررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی گیاه دارویی مریم گلیSalvia officinalis برخصوصیات جوانه زنی علف هرز باباآدم تحقیقی با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه دارویی بر جوانه زنی بذر علف هرز بابا آدم در سال ۱۳۸۹ آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی مریم گلی در ۵ غلظت (صفر، ۲۵ و ۷۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد بودتمامی صفات اندازهگیری شده (درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه و وزن تر گیاهچه) تحت غلظت های مختلف عصاره آبی مریم گلی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی مریم گلی درصد جوانه زنی، طول ریشهچه،طول ساقهچه، وزن تر ریشهچه، وزن تر ساقهچه، بهطور معنی داری کاهش یافت به گونهای که در غلظتهای ۷۵ و ۱۰۰ درصد حجمی از عصاره اندام مورد بررسی جوانهزنی صورت نگرفت. بدست آمده نشان داد که غلظت ۱۰۰ درصد عصاره آبی گیاه دارویی بیشترین اثر بازدارندگی را بر جوانهزنی بذر علفهای هرز داشت، که این امر میتواند در تولید علف کشهایی با منشاء طبیعی مورد استفاده قرار گیرد