سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز محمودپور – دانش آموخته گرایش خاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
کامبیز بهنیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقالهتاثیر درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک – سازه برپاسخ دینامیکی سازه های نیمهمدفون در برابر زلزله مورد بررسی قرار میگیرد پاسخ سازه در برابر تحریک زلزله متاثر از سه سیستم به هم پیوسته سازه پی و محیط اطراف و زیرپی است تحلیل اندرکنش خاک – سازه پاسخ تمامی این سیستم ها را نسبت به حرکت میدان ازاد زمین مورد بررسی قرار میدهد در مقاله حاضر برای تحلیل اثرات اندرکنش خاک و سازه با توجه به رویکرد زیرسازه از مدل ترکیبی اجزا محدود مرز مقیاس اجزا محدود استفاده شده است روش اجزا محدود مرز مقیاس یک روش نیمه تحلیلی می باشد که برایتحلیل محیط خاک از آن استفاده شده است سختی دینامیکی خاک با استفاده از این روش محاسبه می شود.