سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی نظاری – موسسه تحقیقات شیلات ایران ، پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر
سیدمحمدمهدی سیمرونی – اداره کل دامپزشکی استان بوشهر
عقیل دشتیان نسب – موسسه تحقیقات شیلات ایران ، پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر

چکیده:

با توجه به گسترش صنعت پرورش میگو در ایران ووجود ذخایراین آبزی در خلیج فارس میتوان ،در صورت نگهداری صحیح در دریا وخشکی بازده اقتصادی مناسبی را انتظار داشت. شرایط نامناسب محیطی ودمایی از زمان صبد،حمل ونگهداری میگو،زمینه مناسبی را برای رشدمیکروارگانیسمها فراهم می سازد .میگوبدلیل حساسیت بالایی که دارد در صورت وجود آلودگی زیاد،در مدت کوتاه فاسد می گرددکه عوارض ناشی از آن ایجاد لکه سیاه وعوامل فسادپذیر دیگر می شودکه دراین راستا متابی سولفات سدیم می تواند نقش موثری راایفاد نماید.متابی سولفات سدیم اساسا به عنوان یک ماده کانزرواینک یا نگهدارنده فقط به خاطر جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی با سر وهمچنین به دلیل داشتن خاصیت شفافیت وضد باکتریایی ،مورد استفاده قرار می گیرد.لکه های سیاه یا اصطلاحاBlack Spot به وسیله اسیدهای آمینه تایلویندازدایزورینیا تیروزین که در اثر تجمع این ملانینها وفعالیت پروفیل اکسیداز می باشد ،پوسته میگو اکسیدشده وباعث لکه دار شدن وسیاهی در پوست می شودبه وجود می آید.دراین راستااستفادهصحیحازترکیبات کلرهدرکارخانه عمل آوری به جهت جلوگیری از بروز عوامل بیماریزاوازبین بردن تمام میکروارگانیزمهادر مناطق مختلف پیش بینی شده است.