سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه هواشمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فائزه معینی –

چکیده:

عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی قبل ازهرچیزی نیازمندبکارگیری سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی درقوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات م یتوانند ازطریق خصوصی سازی تاثیر گسترده ای دراقتصادکشور داشته باشد تحقیق حاضر اثرات خصوصی سازی درپیوستن به سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرارمیدهد نتایج تحقی قنشان میدهد که مولفه های خصوصی سازی یا ازادسازی بازار یک اقتصادرقابتی را شکل میدهند که این رقابت باعث افزایش کارایی فعالیتها که منجر به دستیابی بهدف اصلی سازمان تجارت جهانی افزایش رفاه ملت می گردد.