سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی میرچولی – دانشگاه اصفهان
حسین رضایی دولت آبادی –
حمید جمشیدی –
مجتبی امانی نبی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بررضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی باتوجه نقش شهرت بانک می باشد لذا براساس مبانی نظری بازاریابی و بانکداری الکترونیکی مجموعه منسجمی ازسازه ها طراحی گردید سپس برای سنجش این متغیرها پرسشنامه ای طراحی شد و درنهایت با اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری درمیان نمونه ای ازمشتریان بانک ملی ایران توزیع شد نتایج حاصل ازمدل تحقیق نشان داد که خدمات بانکداری الکترونیکی برشهرت بانک رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی تاثیر دارد همچنین دراین پژوهش مشخص شد که شهرت بانکها با رضایت الکترونیکی رابطه معناداری دارد اما با اعتماد الکترونیکی رابطه معناداری ندارد علاوه براین یافته های پژوهش نشان میدهد که اعتماد با رضایت الکترونیکی رابطه معناداری ندارد.