سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سیدرضا بلاغت – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جومدرسهبروظایف راهنمایی مدیران مدارس بخش خفر از دیدگاه معلمان می پردازد جامعه آماری کلیه معلمان مدارس بخش خفر است که ۴۳۲ نفر می باشند و باتوجه به جدول مورگان حجم نمونه باید ۲۰۰ نفر باشد که به خاطر ریزش پرسشنامه درهنگام جمع آوری ۲۱۵ نفر بصورت تصادفی طبقه ایی انتخاب شده اندو پرسشنامه به ۲۱ ۵ نفر از معلمان داده شد که ۱۹۰ نفر از آنها پاسخ داده شد ۸۰ نفر مرد و ۱۱۰ نفرزن بودند نوع تحقیق تحقیق کاربردی است که این تحقیق از دو پرسشنامه جو سازمانی و وظایف تعلیماتی استفاده شده است پرسشنامه اول استاندارد بوده و پرسشنامه دوم که محقق ساخته است که شامل چهارگویه و ۲۱ سوال می باشد پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۸۸ درصد به دست آمد جهتتجزیه و تحلیلی داده ها از داده ها از روش امار توصیفی به منظور خلاصه و طبقه بندی داده ها میانگین و درصد گیری و پاسخ به سوالات تحقیق از ضرایب همبستگی پیرسون و t استفاده شده است یافتهه ای تحقیق باتوجه به سوالات تحقیق به شرح زیر است بین جو سازمانی حاکم برمدارس با وظایف تعلیماتی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد بین جو سازمانی مدارس و میزان نقش شغلی حمایتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد بین جو سازمانی مدارس و میزان نقش نظارتی مدیریان رابطه معنی داری وجود دارد بین جو سازمانی و میزان نقش شغلی هدایتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد بین جو سازمانی مدارس و میزان نقش سازماندهی مدیران رابطه معناداری وجود دارد بین جنسیت معلمان و جو سازمان حاکم برمدارس آنها و انجام وظایف تعلیماتی رابطه معناداری وجود ندارد از طریق محاسبه آزمون t نشان داد رابطه معناداری وجود ندارد.