سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل تقویان سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا موسوی سیدی –
داوود کلانتری –

چکیده:

بخشی از آلاینده های ناشی از احتراق سوختهای فسیلی را هیدروکربن های نسوخته تشکیل می دهند. از عوارض این آلاینده ها میتوان به مشکلات چشمی و خواص سرطان زایی آنها اشاره کرد. البته این مواد در غلظت های بالا مخاطره آمیزند، اما در غلظتهای پایین اثری گزارش نشده است. باید به این نکته توجه داشت که بخشی از اثر هیدروکربن های تولیدی به واکنشهای آنها در محیط باز می گردد، به طوری که با واکنش های فتوشیمیایی مواد ثانویه آلوده ساز تولید می کنند. به هر ترتیب تلاش برای کاهش میزان خروجی این مواد کمکی در جهت بهبود احتراق و حفظ سلامتی بشر و کمک به پاکی محیط زیست خواهد بود.در این مطالعه اثر دور و زمان کارکرد یک موتور دیزل بر میزان هیدروکربنهای خروجی بررسی شد. با ثابت نگه داشتن عوامل محیطی، میزان تغییرات هیدروکربن ها(HC) ، از موتور دیزل در ۸ دور و سه بازه زمانی ۱۰ دقیقه بر روی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای خروجی بررسی گردید. این آزمون با استفاده از آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کاملاً تصادفی با ۲۴ تیمار و در ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که دو عامل دور و زمان تاثیر معنی داری بر روی میزان تغییرات هیدروکربن ها(HC) ، در سطح یک درصد دارند. افزایش مدت زمان کارکرد در بیشتر دورها باعث افزایش میزان تولید هیدروکربن ها می شود. تاثیر متقابل عامل دور و زمان تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بر روی پارامترهای اندازه گیری دارند. همچنین مشخص شد بیشترین عامل تولید هیدروکربنها مربوط به کیفیت قطعات موتور میباشد. به طوری که با بررسی انجام شده افزایش آسیبهای ناشی از عمر کارکرد، به شدت بر روی هیدروکربنهای خروجی تاثیر داشته و باعث افزایش میزان تولید آن شده است. در این زمینه می توان بیان نمود عدم رعایت استانداردها و شاخص های کیفیت تولید، باعث بالا رفتن تولید این آلاینده می گردد.