سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشجو
رضا امید بیگی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشجو
نجمه هادی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشجو

چکیده:

در گیاه دارویی ریحان، با استفاده از تیمار مریستم انتهایی گیاهچهها با غلظت های مختلف مح لول کلشیسین (pH=6 و (w/v)% و ۰/۷۵ و ۲/۵ و ۰/۰ و ۰/۱ و ۰/۰۵ و ۰ ) تتراپلوئیدی به دست آمد. بررسی اثرات تتراپلوئیدی بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان با کاشت گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید در مزرعه انجام شد و ویژگی هایی نظیر سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، تعداد شاخه های فرعی، تعداد و طول خوشه، ضخامت برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع گیاه، قطر گل و ساقه و دوره گلدهی بین گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید اندازهگیری و مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر افزایش معنیدار وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، ضخامت و عرض برگ، قطر ساقه اصلی و تعداد شاخه های فرعی و همچنین کاهش در طول برگ، تعداد خوشه، درصد و سرعت جوانه زنی بذر در گیاهان تتراپلوئید در مقایسه با گیاهان دیپلوئید، در ازای افزایش سطح پلوئیدی بود.