سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل دانایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
مجید خدایی – مدرس دانشگاه آزاد سمنان
حیدر زندی – مدرس دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

این مقاله استخراج شده ازطرح پژوهشی با عنوان برسری تاثیر بورس اوراق بهادارمنطقه ای بررشد و توسعه سرمایه گذاری صنعتی درسمنان است دراین مقاله پژوهشی مفاهیم مربوط به رشد و توسعه اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرارگرفته است درادامه مقاله با رویکرد پرسشنامه ای اثرات بورس اوراق بهادار منطقه ای بررشد و توسعه سرمایه گذاری صنعتی و کاهش بازارهای غیررسمی درسمنان باتوجه بداشتن پتانسیل صنعتی شدن درمحدوده جغرافیایی خود مورد ارزیابی قرارگرفته است این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی می باشد که اولین فرضیه تاثیر مثبت بورس اوراق بهادار منطقه ای برتوسعه سرمایه گذاری صنعتی و فرضیه دوم تاثیر مثبت بورس اوراق بهادار منطقه ای برکاهش بازارهای غیررسمی درسمنان را مورد بررسی قرارمیدهد نتایج حاصل از پرسش شوندگان ازطریق آزمون فرض با کمک نرم افزار sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و هردو فرضیه مورد تایید قرارگرفت همچنین براساس نتایج بدست امده راه کارهایی درجهت رفع موانع موجود ارایه شده است.