سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

امروزه گسترش روزافزون علفهای هرز مقاوم به علف کشهای موجود ومشکلات زیست محیطی سبب جهت گیری تحقیقات به سمت مدیریت تلفیقی علفهای هرز شده است آزمایشی دراین خصوص درسال زراعی ۸۹-۹۰ درآزمایش کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی در۴ تیمار اصلی و ۴تیمار فرعی درسه تکرار برروی ذرت رقم ۷۰۴ درشمال شهرستان داراب اجرا گردید و فاکتورهای وزن هزاردانه و تعداددانه دربلال مورد بررسی قرارگرفت بررسی برهمکنش تیمارهای مورد بررسی بروزنهزاردانه نشان دهنده برتری تیمار اثرمتقابل سراسرپاشی ریمسولفرون و علف کش گراماکسون با وزن هزاردانه ۳۱۰/۷ گرم بود برهمکنش تیمارهای مورد بررسی روش سمپاشی و روشهای کنترل نشان داد سراسرپاشی و علفکشها درمجموع نسبت به نواری پاشی همان علف کش تاثیر مثبت بیشتری برتعداددانه دربلال داشته است.