سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی فلاحتی – استادیار،عضوهیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیامک سلیمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سن

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تا ثٔیر برخی عوامل بازاریابی درجذب مشتریان بانک پارسیان ازدیدگاه مشتریان در استتاناکردستان وکرمانشاه پرداخته است. دراین مطالعه با طرح پنج فرضیه رابطه بین درآمد، ارائه خدمات، تنوع خدمات، تبلیغات وتسایلات واگتذار باجتذب مشتریان بررسی شده است وبااستفاده ازطرح تحقیق توصیفی پیمایشی ونمونه گیر تصتادفی ستاده اطلاعتات متورد – نیاز رااز ۴۸۵ نفرازمشتریان بانک پارسیان با طیف لیکرت )ازخیلی کم تاخیلی زیاد( به دست آمده وپس ازآزمون فرضتیه هامشخص شد که بین سپرده گذار ودرآمد مشتریان وهمچنین تبلیغات وجتذب مشتتریان وعرضته مناستم ختدمات وتسریع درانجام تسایلات واگذار باجذب مشتریان ارتباط معنادار وجوددارد. از دیدگاه پاسخگویان از بین مؤلفه ها ارائه سریع و مناسم خدمات ، تنوع ختدمات ، تبلیغتات و ارائته تستایلات ، مؤلفه ارائه سریع و مناسم خدمات نسبت به سایر مؤلفه ها تأثیر کمتر در جذب منابع و مشتر داشته و مؤلفه تسریع در ارائه تسایلات نسبت به سایر مؤلفه ها تأثیر بیشتر در جذب منابع دارد.