سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فیروز نورعلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فربد فتوحی – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
مهدی صادقی – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد برروی عملکرد و اجزای عملکرد ۳رقم گندم سورا یاواروس چمران ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳تکرار درپاییز سال ۱۳۹۰ درایستگاه تحقیقاتی جهادکشاورزی شهرستان دره شهر انجام شد فاکتورهای ازمایش رقم که شامل سورا یاواروس و چمران و فاکتور باکتریهای محرک رشد pGPR که شامل تلقیح با Azotobacter Chroococcuml Strain 5 تلقیح با Azotobacter Chroococcum Strain 12 تلقیح با Pseudominas Putida Strain 41 تلقیح با Pseudominas Putida Strain 168 و شاهد بود نتایج این بررسی نشان داد باکتریهای محرک رشد تاثیر معنی داری برتمامی صفات مورد بررسی به غیرازتعدادسنبلچه درسنبله داشتند.