سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا مرتضایی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
کیمیا مرتضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به ارایه وکاربرد روزافزون روشطراحی براساس عملکرد آنالیز استاتیکی غیرخطی مورد استفاده قرارگرفته است دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ۴ روش تحلیل مختلف را جهت ارزیابی و تعیین نیازها معرفی می نماید از انجایی که انتظار می رود اعضای سازه ای تحت اثر نیروهای لرزه ای رفتار غیرخطی از خود بروز دهند لذا منطقی است که درتعیین نیازهای اعضا روشهای غیرخطی مورد استفاده قرارگیرند از بین دو روش غیرخطی روندهای استاتیکی شامل تحلیلهای بارافزون نسبت به روندهای تاریخچه زمانی مقبولیت بیشتری دارند ازجمله موسساتی که دراین زمینه تحقیق کرده اند از جامعه مهندسین آمریکا و مدیریت بحران آمریکا می توان نام برد که درنشریه شماره ۳۵۶ الگوهایتوزیع بارجانبی مختلفی را ارائه نموده اند کهدرتحلیل استاتیکی بارافزون پوش اور به کارم یروند.