سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ژاله اژدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرج اله رحیمی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
البرز قیتانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
پرستو اژدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

امروزه برتری دررقابت به هدف اصلی سازمان ها درمحیط متغیر و غیرقابل پیش بینی کسب و کارتبدیل شده است بکارگیری مجموعه اقدامات منابع انسانی نقش مهمی درپرورش راهبردی کارکنان برای پاسخگویی سریع فعالانه و نوآورانه به محیط همیشه درحال تغییر کسب و کارایفا می کند قابلیت های چابک نیز توانایی سازمان برای کامیابی درمحیط متغیر و غیرقابل پیش بینی کسب و کاررا به همراه دارد کاربرد اقدامات منابع انسانی جامع همراه با قابلیت های ایجاد کننده چابکی سازمانی بهبود عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی را به همراه خواهد داشت بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهایی برای توسعه ی قابلیت های رقابتی درشرکت آناگستر آسیا درصدد بررسی نقش اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی درکسب مزیت رقابتی می باشد روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی به شمار می اید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ازنوع تحقیقات علی و بطور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است به منظور سنجش متغیرهای تحقیق ازنوع پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده ازنرم افزار SPSS.18 ی LISREL.8.5 بهره گرفته شده است.