سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رحمانی –
حسن طاهرخانی – استادیار گروه عمران دانشگاه زنجان
جمال احمدی –

چکیده:

سالانه تعدادبسیارزیادی ازلاستیک های اتومبیل فرسوده شده وبخش زیادی ازآنهادرطبیعت رهاشده ومشکلات زیست محیطی راپدید می آورد. امروزه موضوع حفاظت ازمحیط زیست اهمیت زیادی یافته وبازیافت موادضایعاتی نیزدرراستای حل همین مسئله می باشد. استفاده مجدد ازموادضایعاتی گامی است درجلوگیری ازآلودگی محیط زیست واستفاده بهینه ازمنابع. به عنوان یکی ازگزینه ها٬ قابلیت استفاده ازلاستیک فرسوده به صورت خردشده دربتن موردبررسی قرارگرفته است. در این مقاله نتایج آزمایشگاهی استفاده ازآنها دربتن ارائه می گردد. لاستیک خردشده ودانه بندی شده در۳ درصد مختلف ۵ ٬ ۱۰ و۱۵جایگزین شن دربتن شده وخصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری٬ کششی٬ خمشی٬ سایشی ومدول الاستیسیته مورد بررسی قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد که افزودن لاستیک باعث کاهش مقاومت های فشاری٬ کششی وخمشی وافزایش مقاومت سایشی می شود. ضمنا٬ مقدارکاهش درمقاومت باافزایش میزان لاستیک افزایش می یابد.