سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی، باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور
مهرداد جعفرپور – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آرزو طهمورث پور – استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

در این آزمایش اثر ضد قارچی اسانس سه گونه گیاه شامل زنیان، آویشن و پونه بر رشد میسلیومی قارچ بیماری زای گیاهی Fusarium oxysporum مورد برسی قرار گرفت. اثراسانس ها به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ غلظت و ۳ تکرار در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد روی محیط کشت PDA بررسی شد. نتایج آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که استفاده از اسانس گیاهان مذکور بر علیه رشد میسلیوم های قارچ F.oxysporum تاثیر بالایی دارد به نحوی که درغلظت ۳۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام از اسانس گیاه آویشن مهار کامل رشد میسلیوم را شاهد بودیم و در هر سه نمونه اسانس با افزایش غلظت اسانس رشد قارچ F. oxysporum کاهش یافت.رشد میسلیوم قارچ با استفاده از اسانس گیاهان آویشن و پونه در غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ پی پی ام اگر چه تفاوت معنی داری نشان نداند ولی توانستند رشد قارچ مورد مطالعه را نسبت به شاهد کاهش دهند. با توجه به اثر قارچکشی اسانس گیاهان بررسی شده و کم خطر بودن آنها برای انسان و محیط زیست ،به نظر می رسد اسانس های گیاهی می توانند برای کنترل قارچ های بیماری زای گیاهی و یا حداقل به عنوان مدلی برای ساخت قارچ کش های جدید مورد استفاده قرار گیرد