سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اسدزاده نحوی – دانشجوی کارشناس ارشدسازه دانشگاه آزادقزوین
محمدصالح لباف زاده – استادیار دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تیرورقهای مرکب پلها ازجمله سازه های بسیارحیاتی ومهم درشبکه حمل و نقل کشورمیباشند همواره پیش بینی وضعیت پایداری وروش تقویت آنها با پیچیدگی هایی همراه بوده است باتوجه به تکنیک ها وروشهای سنتی تقویت موجود که گران وقت گیر است و به کارونیروی انسانی زیادی نیاز دارد درحال حاضر روشهای عددی به عنوان روش جامعی برای این منظور به کارگرفته میشود دراین مقاله تاثیرارتفاع و ضخامت ورق CFRP درتقویت جان تیرورقهای مرکب ازبتن – فولاد موردبررسی قرارگرفت برای صحت سنجی یک نمونه تیرورق و یک نمونه تیرمرکب ازبتن – فولادبااستفاده ازنرم افزارالمان محدود اباکوس موردتحلیل عددی نیز قرارگرفت و نتایج حاصل با نتایج ازمایشگاهی و محاسباتی انجام شده توسط دیگرمحققین مقایسه گردید دراین تحقیق میزان تثایر تقویت ورقهای CFRP درارتفاع و ضخامت مختلف جان تیرورق مرکب و ابعادمتفاوت بااستفاده ازروش اجزای محدود غیرخطی تحت بارگذاری متمرکز مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داده است که مقاوم سازی انجام گرفته ظرفیت باربری نهایی تیرورق های کامپوزیتی بتن – فولاد رابطورقابل توجهی افزایش می دهد و تقویت باورق CFRP بصورت ارتفاع کامل جان تیرورق مرکب میزان بارنهایی را افزایش داده است