سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا رضازاده نیکو – دانشجوی ارشد سازه های ابی
مریم اروج زاده – دانشجوی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
محمد پرچمی – دانشجوی ارشد خاک و پی
رسول ایلخانی پور – استاد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در سازه های ابی عملکرد مطلوب هیدرولیکی و هزینه از عوامل تعیین کننده می باشند و سعی می شود که حالت بهینه ای بین این دو پارامتر ایجاد گردد مدل ایلخانی پور برای سدهای انحرافی یکی از سازه های مورد استفاده در زمینه آب میباشد که با استفاده از روزنه ای که در بدنه سد تعبیه شده است بدون نیاز به بلوکهای حوضچه ارامش انرژی آب را تلف کرده وهمزمان عمل تخلیه رسوب و همچنین کاهش بار ابی روی تاج سرریز را موجب می شود با بررسی تاثیر ارتفاع قرارگیری روزنه در عملکرد مدل در دو حالت روزنه با ارتفاع ۶و۸ سانتی متری مشخص د که برای یک دبی و عمق ثانویه معین در حالت ۸ سانتی متری فاصله جهش از پاشنه سد بیشتر از حالت ۶ سانتی متری و برای یک فاصله جهش از پاشنه سد و دبی معین در فلوم عمق پایاب در حالت روزنه با ارتفاع ۸ سانتی متری کمتر از حالت روزنه با ارتفاع ۶ سانتی متر ی می باشد.