سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا شیخ رضا زاده نیکو – دانشجوی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم اروج زاده – دانشجوی ارشد زهکشی، دانشگاه ارومیه
محمد پرچمی – دانشجوی ارشد عمران، دانشگاه علم و صنعت
رسول ایلخانی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در سازه های آبی، عملکرد مطلوب هیدرولیکی و هزینه از عوامل تعیین کننده می باشند و سعی می شود که حالت بهینه ای بین این دو پارامتر ایجاد گردد. مدل ایخانی پور برای سد های انحرافی یکی از سازه های مورد استفاده در زمینه آب می باشد که با استفاده از روزنه تعبیه شده در بدنه سد، بدون نیاز به بلوک های حوضچه آرامش، انرژی آب را تلف کرده و همزمان عمل تخلیه رسوب و همچنین کاهش بارآبی روی تاج سرریز را موجب می شود. با بررسی تاثیر ارتفاع قرارگیری روزنه در عملکرد مدل در دو حالت روزنه با ارتفاع ۶ و ۸ سانتی متری مشخص شد که برای یک دبی و عمق ثانویه معین درحالت ۸ سانتی متری فاصله جهش از پاشنه سد بیشتر از حالت ۶ سانتی متری و برای یک فاصله جهش از پاشنه سد و دبی معین در فلوم، عمق پایاب در حالت روزنه با ارتفاع ۸ سانتی متری کمتر از حالت روزنه با ارتفاع ۶ سانتی متری می باشد.