سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس ترابی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهدی سیدحسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

کاهش عرض رودخانه باعث افزایش سرعت و تنش برشی شده و پدیده فرسایش کف بستریا آبشستگی عمومی را دربازه فشرده شده توسعه میدهد اگرفشردگی بازه درطول زیادو بطور دائمی باشد اثار آن ممکن است به بازه طولانی تری از رودخانه گسترش یافته و باعث کاهش تراز بستر رودخانه گردد دراین تحقیق عمق ابشستگی عمومی رودخانه زهره پس ازاحداث آبشکن با استفاده از روشهای مختلف محاسبه شده سپس نتایج حاصلاز روش های مختلف مقایسه شده است.