سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی بختیاری غریبدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرکودهای زیستی و شیمیایی برخصوصیات ریشه درمنه خزری طول ریشه وزن تروخشک ریشه و میزان آب موجود درریشه درمرحله بعدازگلدهی آزمایشی درسال ۱۳۸۹ بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار درگلخانه ای آموزشی واقع دراستان تهران اجرا و مورد ارزیابی قرارگرفت تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی نیتروژن و فسفر درچهار سطح ۰وN40P40 ، N80P40 ی N80P80 و کود زیستی درچهارسطح عدم کود دهی نیتروکسین حاوی باکتریهای محرک رشد ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم بیوفسفر حاوی باکتریهای محرک رشد باسیلوس و سودوموناس و کود ورمی کمپوست بود نتایج نشان داد که استافده از کودهای بیولوژیک همچنین افزایش سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر تاثیر معنی داری درویژگیهای مورد بررسی داشت بررسی مقایسه میانگین ها نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنی داری درتمامی صفات موردنظر شد و دربین کودهای بیولوژیک تیمار ورمی کمپوست بیشترین تاثیر را نسبت به تیمار عدم استفاده از کودهای بیولوژیک شاهد داشت.