سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد دامغانی نوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
مینا کهنسال واجارگاه – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
حسین رحمانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

چکیده:

جاذبهای انرژی امروزه به عنوان یک سپر نگهدارنده و محافظ درمقابل بسیاری از ساز ههای مهندسی که در معرض ضربه و برخوردهای ناگهانی قرار دارند استفاده می شود. بهینه کردن رفتار ومیزان جذب آنها همواره مورد توجه مهندسین بوده است. این بهبود عملکرد با تغییر در هندسه و نحوه ساخت جاذبها و… صورت م یگیرد. هیدروفرمینگ به عنوان یک روش شکل دهی مناسب، به دلیل امکان تولید اشکال پیچیده، افزایش کارسختی ، بهبود رفتار ضربه پذیری و کاهش استفاده از فرایند جوشکاری کاربرد فراوانی یافته است. در این مقاله به شبیه سازی و تحلیل جاذب های انرژی تولید شده به روش هیدروفرمینگ تحت بارگذاری محوری پرداخته شده است. در این راستا جاذب انرژی با و بدون تاثیرات هیدروفرمینگ با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودABAQUS/Explicit مدلسازی و نمودار نیرو-جابجایی آن استخراج و میزان جذب انرژی، نیروی بیشینه مچالگی و نیروی میانگین مچالگی در پیش کرنش های ضخامتی مختلف با مراجع قبلی مقایسه شده است. در ادامه به منظور بهبود خصوصیات جذب انرژی مچالگی وارونگی معکوس شبیه سازی و نتایج با مدل قبلی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مچالگی وارونگی معکوس به طور قابل توجهی نیروی بیشینه مچالگی را کاهش می دهد