سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف قنبری – استادیار دانشگاه اصفهان
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی شهری
داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

رشد و گسترش روزافزون شهرنشینی به همراه متنوع شدن نیازهای انسان پسماندهای شهری متنوعی را به همراه داشته است با توجه به اینکه طرح هدفمندسازی یارانه درایران به مرحله اجرا درآمده و تغییراتی را درالگوی خرید و مصرف شهروندان داشته است ما دراین مقاله برآنیم که به بررسی تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها در کاهش پسماندهای شهری درمیان خانوارهای ساکن درشهر سنقر بپردازیم این مقاله از لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف توسعه ای کاربردی می باشد جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای شهر سنقر تشکیل میدهد که بهعلت گسترده بودن حجم جامعه تعداد ۱۲۰ خانوار به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیرات اساسی درکاهش پسماندهای شهری به ویژه پسماندهای غذایی و مدیریت مصرف نان داشته است.