سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا علی گودرز – استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
محمد خسروآبادی – مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آرمان حمیدی – دانشجو
علیرضا نعیمی – دانشجوی

چکیده:

یکی ازتاثیر گذارترین پارامترها درمحاسبه میزان مصرف انرژی ساختمان تبادل حرارتی است که بین فضای داخل و فضای بیرون انجام میگیرد که با بررسی آن می توان اتلاف انرژی ازیک ساختمان را محاسبه نمود دراین مقاله با استفاده از یک کد کامپیوتری نوشته شده به براورد میزان مصرف ماهانه انرژی به منظور تامین سرمایش ساختمان باتوجه به نوع جداره های مورد استفاده پرداخته شده است درمقاله سعی شده تا درابتدا به محاسبه بارها با جداره های مختلف و مقایسه تاثیر نوع جداره دراقلیم های مختلف ایران پرداخته شودو سپس میزان صرفه جویی درسطح کلان نیز مورد بررسی قرار گیرد همچنین اثراستفاده ازعایقهای مختلف و نیز پنجره های متفاوت نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.