سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکر
مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکر
علی ملکی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه

چکیده:

کشت چغندر قند یکی از کشت مورد استقبال در بخش قهیز دالانکوه شهرستان فریدن می باشد که هر ساله حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از سطح زیر کشت این منطقه را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق از سه نوع بذر چغندر قند به ارقام ۰۰۴ ورزقان و رقم برجیتا استفاده شد. با استفاده از طرح سنتی شامل مراحل مرسوم برداشت چغندر قند با فواصل زمانی متفاوت نتایج چشم گیری را با شرایط آب و هوایی گوناگون نشان داد. در نتایج واصله عیار دو نمونه در برداشت اولیه برای رقم ۰۰۴ عملکرد ۵۷۲۰۰ کیلو گرم د رهکتار با عیار ۱۸٫۷ و برای رقم زرقان ۵۸۰۰۰ کیلو گرم در هکتار با عیار ۱۸٫۲ گزارش شد. د رمرحله دوم برداشت عیار برای رقم ۰۰۴ ۱۹٫۴ با عملکرد حدود ۵۷۸۰۰ و برای رقم زرقان ۱۸٫۷۵ با عملکرد ۵۸۴۰۰ کیلو گرم بر هکتار گزارش گردیده و برای رقم برجیتا عیار ۱۸٫۲ با عملکرد حدود ۶۲۰۰۰ کیلوگرم بر هکتار گزارش گردید. د رمرحله سوم برداشت با وجود شرایط نامساعد جوی و افت شدید هوا عیار ۱۵٫۲ با عملکرد ۶۳۰۰۰ کیلو گرم بر هکتار گزارش شده و در برداشت چهارم عیار زیر ۱۴ گزارش گردیده که چغندر قند فاقد ارزش مصرفی جهت تولید قند بود وفقط جهت تولید مواد غذایی دام مورد استفاده قرار می گیرد و صرفا مانند تفاله و ملاس باقی مانده از مرحله عصاره گیری به عنوان ضایعات محسوب می گردد. یعنی بدلیل شرایط نامساعد جوی در برداشت و تاخیر بیش از حد برداشت و سردی شدید هوا موجب ضایعات شدن چغندر قندی با عیار ۱۸ و عملکرد ۶۳۰۰۰ کیلو گرم بر هکتار می گردد که م یتوانست با انجام به موقع مرحله داشت از بروز ضایعه جلوگیری گردد.