سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه عطائی حاجلو – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه معماری، تبریز ایران،
محمد رضا پور محمدی – پروفسورای برنامه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه معماری، تبریز ایران

چکیده:

بی شک حیات هیچ تمدنی بی تأثیر از فرهنگی شکوفا و غنی قابل تصور نمی باشد. در واقع فرهنگ، می تواند گام به گام مسیر ترقی هر جامعه ای را مهیا نموده و تمدنی پر از ارزشهای انسانی را به وجودآورد. و خویش را در کالبد تمدن به جهان نشان دهد. بر پایه این تعاریف مفهوم فرهنگ و شناخت آن در رابطه با معماری قابل بررسی است تا بر این اساس گامی در جهت افزایش کیفیت و معیارهای از فرهنگ که بازگو کننده کالبد خاص هر جامعه می باشد، برداشته شود. در بخش های آغازین پژوهش، به شناخت فرهنگ در حوزه های چون مفاهیم، ویژگیها، کارکردها و عوامل اجتماعی آن، پرداخته می شود و در ادامه رابطه فرهنگ و معماری از لحاظ شکل گیری فضا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش از مطالعات تحلیلی کتابخانه ای با روش توصیفی -استفاده شده است. دستاورد این پژوهش ارائه راهکارها، تفکر و سلیقه های که منشاء در گذشته تاریخی، سرزمین، نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفاخر ملی، اسوه های دینی، میراث هنری و ادبی، هویت فرهنگی، معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابط دارد.