سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان کریمپور – کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبداله سعیدی – استادیار مدیرکل خاور ای CGMW
فریبرز قریب – استادیار ریاست مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد
راضیه لک – استادیار معاونت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

سازند هزاردره در کوهپایه البرز از خاور به باختر ورامین – کرج – قزوین ادامه دارد برش نمونه در دهکده هزار دره تپه های باختری دره جاجرود در خاور تهران است درنهشته های کنگلومرایی این ناحیه فرسایش و جریان آب دره ها و شیارهای زیادی ایجاد کرده است و به دلیل این الگوی ژئومورفولوژی هزاردره نامیده شده است و به اسامی دیگر مثل آبرفت Q1,A مرسوم است این سازند متشکل از کنگلومرای همگن دارای قلوه سنگ، شن و ریگ است فضای بین دانه ها را ماسه و سیلت پر کرده است رسوبگذاری سازندهزاردره با حرکات حاصل از کوهزایی و تغییرات آب و هوایی و فرسایش همزمان بوده است در اثر فاز کوهزایی قوی پاسادنین بعد از هزاردره قبل از آبرفت B هزاردره به شدت چین خورده و پس از برپایی و فرسایش سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران یا سازند کهریزک یا Q2,Bs,Bn با دگرشیبی برروی آن نهشته شده است.