سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ایروانی – استادیا ردانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

یکی از انواع غیبتی که باعث می شود خانواده و کودکان از حضور پدر محروم شوند، غیبت به خاطر مقتضیات شغلی می باشد که یکی ازانواع مقتضیات شغلی، کار رانندگی می باشد که این نوع غیبت تاثیرات دوسویه ای هم بر رانندگان وهم بر دیگر اعضای خانواده بخصوص نوجوانان داشته و موجبات اختلال در رشد و رفتارآنان رافراهم نماید . دراین تحقیق از روش پیمایشی، توصیفی استفاده شده است، جامعه آماری مرکب از نوجوانان بین ۱۲ تا ۲۰ سال متعلق به خانواده رانندگان کامیون ساکن شهر اصفهان می باشد که به همین نسبت با کودکان خانواده های معمولی مقایسه شده است که به صورت تقریبی این نوجوانان ۲۵۰ نفر بوده اند. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیرات غیبت موقت پدربر میزان اضطراب نوجوانان خانواده های رانندگان کامیون شهر اصفهان و مقایسه آن با نوجوانان خانواده های معمولی است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع علی، مقایسه ای می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه نوجوانان خانواده های رانندگان کامیون شهر اصفهان و مقایسه آن با نوجوانان خانواده های معمولی است، که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده وپرسشنامه دراختیارآنهاقرار داده شد. ابزار مورد استفاده آزمون اضطراب زانگ می باشد.این تحقیق دارای دوفرضیه می باشد که بااستفاده از روش آمار توصیفی شامل فراوانی،درصد، میانگین، میانه،انحراف استانداردو واریانس و از روشهای امار استنباطی وآزمونT تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.