سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند
محسن باقریان – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه بیرجند، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

پدیده انقباض خشک شدن سرامیک می تواند صدماتی چون اعوجاج، ترک و یا تغییر ابعاد را در قطعه خشک شده ایجاد نماید. از آنجایی که خارج قطعه با سرعت بیشتری نسبت به مغز قطعه منقبض می شود سطح آن در معرض کشش قرار می گیرد و به دلیل استحکام پایین قطعات قبل از پخت احتمال ایجاد ترک در قطعه وجود دارد. تحقیق حاضر با استفاده از مدل سازی عددی به مطالعه و بررسی اثرات ضخامت بر روی خشک شدن سرامیکها و تاثیر آن بر توزیع تنش، رفتار و مقدار انقباض سرامیک در حین خشک شدن پرداخته است. در این بررسی ابتدا چندین آزمایش تجربی جهت بدست آوردن مدل عددی مطمئن انجام شد و مقادیر تغییر شکل ها در طی خشک شدن توسط ماشین بینایی و بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویر محاسبه و نتایج شبیه سازی کامپیوتری با نتایج تجربی مقایسه گردد. بعد از اطمینان از عملکرد مدل عددی، فرایند شبیه سازی کامپیوتری پارامتر ضخامت مورد مطالعه قرار گرفت که در طی آن مشخص گردید مقدار تنش ها با افزایش ضخامت می یابد و تغییر ضخامت بر مقدار تغییر شکل های ماکزیمم تاثیری ندارد. همچنین زمان خشک شدن قطعات با ضخامت رابطه ای خطی داشته و با افزایش ضخامت زمان خشک شدن نیز افزایش پیدا میکند.