سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام امیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
روح اله امیرآبادی – دانشجوی دکتری سازه دریایی

چکیده:

دلیل عمده خرابی اسکله های کیسونی گسترش جانبی خاک پشت دیواره این نوع اسکلهها و وقوع نرم شدگی در خاک فونداسیون آنهامی باشد گسترش جانبی خاک پشت دیواره اسکله های کیسونی متاثر از بزرگی نیروی زلزله شکل و جنس خاک پشت دیواره می باشد شکل خاک پشت دیواره اینگونه اسکله ها می تواند در کاهش و یا افزایش نیروی وارده به دیواره در زلزله نقش اساسی ایفا کند لذا هدف این مقاله بررسی هرچه دقیقتر اثر شکل خاک پشت دیواره اسکله های کیسونی برروی رفتار لرزه ای آنها به منظور کنترل تغییر مکان جانبی اینگونه سازه ها تحت اثر زلزله می باشد عومالی همچون کاربری بندر و عمق آبخور کشتی ها مشخصات ژئومورفولوژی مشخصات ژئوفیزیکی و مصالح موجود در منطقه در تعیینشکل و جنس خاکریز پشت دیواره اسکله کیسونی نقش دارند. با توجه به عوامل ذکر شده در تعیین شکل و جنس خاکریز به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای اسکله های کیسونی چندین شکل رایج در خاکریزی پشت دیوراه ها مورد بررسی و مدلسازی قرار داده شد که بتوان مناسب ترین شکل خاک پشت دیواره را شناسایی کرد.