سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد والی پور – دانش اموخته کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حیدرعلی کشکولی – مدیر گروه ابیاری و زهکشی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
کیخسرو چنگلوایی – مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خوزستان
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

اصلاح خاک ها یکی از دغدغه های دست اندرکاران بخش کشاورزی برای توسعه پایدار و یکی از راههای توسعه کمی به حساب می اید این مطالعه در منطقه دارخوین شهرستان شادگان واقع در ۳۵ کیلومتری شمال ابادان انجام گردید. جهت بررسی وضعیت خاکهایمنطقه با حفر پروفیل از اعماق ۲۰-۰، ۴۰-۲۰ ، ۶۰-۴۰ ، ۸۰-۶۰ و ۱۰۰-۸۰ سانتی متری نمونه خاک تهیه و پس از تجزیه ان در ازمایشگاه ومحاسبه مقادیر ECe,SAR ESP ،CECو … مطالعه آن از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پرداخته شد این پژوهش به صورت طرح بلوکهای کاملا تصادفی با ۲ تیمار شاهد، شخم و ۳ تکرار در کرتهای فلزی ۱*۱ متری اجرا گردید مقدار آب مورد نیاز جهت ابشویی به میزان ۱۰۰ سانتی متر و در ۵ مرحله تعیین گردید پس از پایان هر مرحله نمونه برداریها در ۴ عمق تعیین شده از خاک انجام و ازمایشات صورت گرفت بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل و نتایج آماری آنها بیانگر ان است تاثیر عملیات شخم بر روند ابشویی نتیجه مطلوبی را نشان نمی دهد و پیشنهاد می گردد از شخم در مراحل پس از ابشویی و جهت جلوگیری از شوری ثانویه استفاده گردد.