سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شقایق حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش داخلی)

چکیده:

نشان داده شده است که خوشه کمک می کند تا شرکت های محلی در مناطق صنعتی برمحدودیت های رشد غلبه و در بازارهای دور درکشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته رقابتکنند . با این وجود، مشارکت های اخیر بر توجه بیشتر به ارتباطات خارجی و نقش خریداران جهانی که از آن برای تقویت ارتقا در سطح خوشه استفاده می شود تاکید دارد. ادبیات خوشه های صنعتی بر نقشهمکاری های درون شرکت و نهادهای محلی برتوانمند سازی ار تقا تاکیید دارند . ادبیات زنجیره ارزش با تمرکز بر نقش خریداران جهانی و حکومت های زنجیره ای بر تعریف فرصت های ارتقا تمرکزدارد . این مقاله با تمرکز بر تجزیه و تحلیل روابط موجود بین خوشه، زنجیره ارزش جهانی و ارتقاء به عواقب فعال یا غیر فعال کردن تلاش های ارتقا در سطح محلی کمک می کند. این بحث توجه خاصی به جایگاه شرکت های فروشنده به خریداران بزرگ جهانی در کشورهای در حال توسعه دارد.