سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین گلپرور – دانشجوی دکتری
مهدی نصرالله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله پایداری دینامیکی یک بال سه بعدی با زاویه سوئیپ در رژیم جریان تراکم ناپذیر تحت بارگذاری جریان سیال شامل نیروها و ممان های ایرودینامیکی با فرض الگوی آیرودینامیک غیردائمی پیترز مورد بررسی قرارگرفتها ست بدین منظور ابتدا ضریب لیفت برای یک بال سه بعدی با زاویه سوئیپ با فرض تئوری پیترز محاسبه شده سپس با استفاده از اصل همیلتون معادلات حرکت حاکم بردینامیک یک بال سه بعدی استخراج شده است در ادامه برای تبدیل معادلات دیفرانسیل پاره ای حاکم بر مسئله به دسته معادلات دیفرانسیل معمولی از حل تقریبی گلرکین در فرم انتگرالی استفاده شدها ست با حل معادلات استخراج شده برای یک بال خاص نمودار قسمت حقیقی و موهومی تابع تئودورسن با نمودارهای متناظر آن برای آیرودینامیک پیترز مقایسه شدها ست.همچنین پایداری و سرعت فلاتر برای یک بال نمونه با استفاده ازروش PK,K بررسی شده است که نتایج بدست آمده حاکی از دقت مناسب میان این دو فرضه می باشد. درنهایت تغییرات سرعت فلاتر براساس میزان زاویه سوئیپ توسط نمودار ترسیم شده است که نشان میدهد با افزایش زاویه سوئیپ به عقب سرعت فلاتر افزایش می یابد