سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید مدن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

دردهه های اخیر میل به سوی توسعه همسو با محیط زیست درجهت کاهش تبعات زیست محیطی استفاده از منابع فسیلی و صرفه جویی تا حد امکان درمصرف این انرژی ها پدید آمد گونه ای از توسعه که دردرازمدت جوابگوی نیازها باشد و به چرخه ای که وارد آن شده لطمه نزند استفاده ازبامها و دیوارهای سبز و اکسیژن ساز یک یاز جدیدترین راه کارهای توسعه پایدار درجهت بهینهس ازی مصرف انرژی است فناوری های نوینی که درخود علاوه بربهبود راندمان و کارایی انرژی و مزیت های اکولوژیکی زیبایی بصری نیز دارند و به ارامی در حال تثبیت جایگاه خود بخصوص در کلانشهرها هستند شهرهایی که درآنها امکان توسعه فضاهای سبز محدود است سیستمهای پوششی و جاندار با مزایا و روش سازوکاری تقریبا مشابه هم درتحقیق حاضر به بررسی و تاثیرات بامها و دیوارهای سبز اکسیژن ساز برساختمان ها از نظر بهینه سازی درمصرف انرژی و همچنین به نقش این سیستم ها درزیبایی بصری چهره فضاهای شهری درراستای اهداف توسعه پایدار می پردازیم.