سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم کریمی نیا – کارشناس عمران
محمد پیروی –

چکیده:

دراین آزمایش به بررسی تاثیرات استفاده از درصدهای متفاوت ابرروان کننده با پایه پلی کربوکسیلات بروی خواص مکانیکی جذب آب مقاومت ویژه الکتریکی و مقاومت فشاری بتن های سبک سازه ای تولید شده با سنگدانه اسکوریا پرداخته شدهاست بررسی ها نشان میدهند که با افزایش مقدار استفاده از این افرودنی دربتن های فوق الذکر درنسبت آب به سیمان برابر شاهد افزایش جذب آب بتن و کاهش مقاومت ویژه الکتریکی نسبت به نمونه مرجع و نرخ افزایشی با افزایش درصد استفاده از افزودنی و نیز کاهش مقاومت فشاری درمحدوده مجاز استانداردملی ایران می باشیم