سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا امیرخانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
نوشین نقش – دکترای فیزیولوژی جانوری، استادیارگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلا
حیدر آقابابا –

چکیده:

تاثیر نانوذرات نقره بر روی فاکتورهایMCHC و HGB در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با یک گروه کنترول و چهار گروه آزمایشی که به ترتیب دوزهای ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰ و۴۰۰ppm از نانوذرات نقره را به صورت تماس پوستی دریافت کردند بررسی شد. در گروه کنترول سرم فیزیولوژی مورد استفاده قرار گرفت تا تاثیر شوک حاصل از تماس در گروه های تیمار و کنترول یکسان گردد.تماس ها به مدت ۵ روز متوالی انجام گردید و در روز ۱۲ بعد از تیمار خونگیری از سینوس داخلی گوشه پلک چشم حیوانات با کمک لوله مویینه انجام گردید. میزان MCHC و HGB توسط دستگاهcell counterاندازه گیری شد. میانگین غلظتMCHC و HGB در گروه های تیمار و کنترول با هم مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نانوذرات نقره برMCHC و HGB تاثیر معنادار نداشته است. انجام آزمایشات بیشتر در این زمینه ضروری می باشد.