سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد بابائی رگنی – دانشجوی کارشناسارشد مهندسی زلزله،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت

چکیده:

دردهه های اخیر توسعه ورشدسریع سرعت کامپیوترها پیچیدگی مسایل سازه ای قابل حل راکاهش داده است واین افزایش قدرت پردازش کامپیوترها به مهندسین سازه این امکان را می دهد که قادرباشنداز روش های دقیق تر تحلیلی مانند تحلیل تاریخچه زمانی که سازه تحت آنتحلیل درمعرض بارگذاری زمین لرزه هایی که قبلااتفاق افتاده قرارگرفته وپاسخ سازه درصورت واردشدن به محدوده غیرخطی رصد می گردد وبدین جهت رفتار واقعی تری ازمدل ساختمان رانمایش می دهد استفاده نمایند. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمینPGA) وتعداددهانه قاب های ساختمان ووزن ساختمان درالگوی بارگذاری جانبی ساختمان ها براساس تحلیل دینامیکی غیرخطی وبامطالعه روی خاک نوعIII و II می باشد