سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بتول قهاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
سید حسن خرسندی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

درعصرحاضربرخورداری ازاطلاعات و مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای ادامه حیات درسازمان های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت دربازارها و تجارت منوط به کسب توسعه و روزآمدی دانش فردی وسازمانی است تاحدودی که دانشجزئی ازسرمایه تلقی میشود از این رو مدیرهوشیاربرآن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده ازابزاری بنام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت درحدود اواسط قرن بیستم سازمان ها و جوامع کشورهای صنعتی پابه مرحله جدیدی گذاشته که طی آن به جوامع خدمتگذار تبدیل شوند ولی اکنون این کشورها درعصراطلاعات بسرمی برند یعنی عصری که درآن برحاکمیت رایانه فناوری ارتباطات و قدت تفکر تاکید می شود امروزه فناوری اطلاعات درهرسازمان و جامعه ای نفوذ کرده است و همه جوانب و ماموریت های سازمان را دستخوش تغییراتی کرده است که یکی ازابعادی که میتوان گفتتاثیرپذیرترین بخش ازفناوری اطلاعات می باشد بخش منابع انسانی درسازمان ها می باشد.