سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان جهانی دولت آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اسماعیل جهانی دولت آباد – دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده:

بازارچه های مرزی ا ین قابلیت را دارند که به مبادلات مناطق مرزی نظم لازم را بدهند و بطور هرچه بهتر از آسیب پذیری های اجتماعی اقتصادی دراین مناطق جلوگیری کرده و ارتقای سطح کیفی زندگی مردم این نواحی و درنتیجه توسعه آن را فراهم سازند اما درصورت عدم برنامه ریزی صحیح یا بی برنامگی منشا بسیاری ازمشکلات درابعاد مختلف خواهند بود لذا بررسی عملکرد بازارچه های مرزی شهرستان جلفا و تاثیرات ناشی از آن از یک سو و میزان تاثیر آن درتوسعه این شهرستان از سوی دیگر به عنوان هدف اصلی ما دراین مقاله می باشد روش پژوهش این مطالعه توصیفی تحلیلی است که براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای سایتهای اینترنتی و روزنامه ها اطلاعات و گزارشهای موجود از منطقه جمع آوری گردیده است یافته های تحقیق نشان میدهد که علیرغم متغیر بودن سهم بازارچه های مرزی شهرستان جلفا از بازرگان خارجی طی سالهای مختلف از زمان تاسیس ولی درکل می توان به نقش مثبت آن درشهرستان جلفا اشاره کرد