سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد ولی پور – اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
کیوان اکبرپور –
ابوالقاسم بریمانی –
جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،گروه حسابداری، بندرگز، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی تشخیصی از سوی سازمان مالیاتی مرتبط با اشخاص حقوقی انجام شده است . نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی (استقرایی ) از نوع تحقیقات کاربردی است . جامعه آماری این پژوهش شرکتهای فعال در سطح استان مازندران که طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده اند و طی مراحل رسیدگی به مالیاتآنها دفاتر و اسناد و مدارک ارائه نموده و با بررسی اسناد و مدارک مذکور مالیات قطعی آنها تعیین شده است ، می باشد که سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی ۲۳۸ شرکت نمونه حائز شرایط انتخاب ومعناداری تفاوت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی برای تمام سالهای مذکورآزمون شده است .نتایج این پژوهش بیانگر آنست که بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعیتفاوت معناداری وجود دارد و مهمترین عامل در ایجاد این اختلاف در حالت قبولی دفاتر عمده ترین هزینه هائی که – از مجموع هزینه های ابرازی شرکت های مورد بررسی – از سوی سازمان مالیاتی ، غیرقابل قبول تشخیص ۱۷ % اختلاف ناشی از عدم ارائه یا عدم وجود مستندات و فاکتور در اثبات هزینه و / داده شده اند عبارتند از : ۷۹%۱۴/۸۶ به علت عدم ارتباط هزینه با درآمد شرکت که بیانگر این نکته می باشد که انجام ناقص فرآیند حسابداری در چرخه فعالیت مالی شرکت ها و همچنین هزینه سازی یا کتمان درآمد از سوی شرکت ها و نیز اختلاف بیناستانداردهای حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم جزء عوامل اصلی ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی در حالت قبولی دفاتر می باشند