سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران کبیری – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
سحر ده یوری – دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

در راستای حرکت به سوی توسعه روستایی با شاخص های متفاوتی روبرو هستیم ،که برای دستیابی به آن نیازمند یک برنامه ریزی نظام مند و همه جانبه می باشیم . وجود شبکه های ارتباطی (راه ها ) بعنوان یک شاخص زیربنایی قادر خواهد بود سایر عوامل رسیدن به این مقصد را تحت تأثی ر خود قرار دهد و همچنین زمینه ارتباطات مناسب را با سایر مناطق فراهم سازد . در این پژوهش به بررسی تأثیرات احداث آزادراه ها بعنوان راه های ترانزیت زمینی که در طول مسیر خود روستاهای متعددی را تحت الشعاع خود قرار می دهد پرداخته است و ضمن اشاره به مزایا و ضرورت و اهمیت احداث آزادراه ها بر روند توسعه روستاهای همجوار با طرح مسئله به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن اشاره می شود. آزادراه تهران ساوه به طول۱۱۲/۵ کیلومتر جهت مطالعه موردی(کیلومتر ۱۵ تا ۲۵ ) انتخاب گردید و با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه ) تأثیرات اقتصادی و اجتماعی احداث آزاد راه بر چگونگی توسعه روستاهای همجوار مورد بررسی قرار گرفت . در این پژوهش ضمن مشخص نمودن جامعه آماری به تعداد ۳۵۷۵ خانوار، تعداد ۲۷۱ خانوار با استفاده از فرمول کُکران بعنوان نمونه انتخاب شدند. که در مجموع نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلا عات بدست آمده شامل مواردی همچون کاهش هزینه های حمل و نقل محصولات کشاورزی، سهولت در فروش محصولات کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان و دامداران، افزایش نسبی سطح اشتغال، افزایش نسبی سطح رفاه زندگی، کاهش مهاجرت افزا یش قیمت زمین های منطقه و . . . می باشد.